صندوق توسعه صنایع دریایی با رویکرد حمایت از صنایع دریایی و با تاکید بر رونق صنایع داخلی، به تولیدکنندگان، سازندگان و شرکت‌های خدماتی فعال در این صنعت و مورد تایید صندوق، تسهیلات سرمایه در گردش اعطاء می‌نماید.