صندوق توسعه صنایع دریایی در آیینه رسانه

تأسیس صندوق مشترک با سرمایه گذاران خارجی برای ساخت کشتی

تأسیس صندوق مشترک با سرمایه گذاران خارجی برای ساخت کشتی

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.