با صدوراحکامی جداگانه از سوی وزیر صنعت معدن وتجارت ، رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دریایی، به شرح زیر تعیین شدند:

 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آقای عبدالمجید رضوانی

عضو هیئت مدیره

آقای امیر رستگاری

عضو هیئت مدیره

آقای جلیل خبره

عضو هیئت مدیره

آقای احمد رفعت

عضو هیئت مدیره

سعید جعفری