با صدوراحکامی جداگانه از سوی وزیر صنعت معدن وتجارت ، رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دریایی، به شرح زیر تعیین شدند:

 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (موظف)

آقای عبدالمجید رضوانی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای امیر رستگاری

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای جلیل خبره

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای احمد رفعت

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای سعید جعفری