با صدوراحکامی جداگانه از سوی وزیر صنعت معدن وتجارت ، رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دریایی، به شرح زیر تعیین شدند:

 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (موظف)

آقای عبدالمجید رضوانی

عضو هیئت مدیره (موظف)

آقای مصطفی قاسمی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای جلیل خبره

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای میثم زین الدینی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای احمد رفعت