سیاست کلی صندوق توسعه صنایع دریایی

» توسعه‌ی ساخت و تعمیر کشتی و صنایع فراساحل

» ایجاد زنجیره‌ی تأمین مطمئن

» کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دریایی

» توسعه‌ی ساحل نشینی و دسترسی به آب

» گسترش ترانزیت و صادرات مجدد

» مشارکت بین‌المللی

» صادرات محوری

» توسعه‌ی استانداردسازی

» توسعه‌ی بیمه‌های دریایی

» مشارکت در صنایع فراساحل

» حمایت از بخش خصوصی و تقاضاهای مردمی