0
0

 

با توجه به لزوم تعهد متقاضی در بازپرداخت اقساط تسهیلات، پس از دریافت درخواست متقاضی ابتدا صلاحیت مالی ایشان شامل فقدان هرگونه چک برگشتی و معوقه در سیستم بانکی و یا اداره مالیات مورد بررسی صندوق قرار می‌گیرد. همچنین بانک عامل پس از بررسی صلاحیت اعتباری متقاضی و بمنظور اطمینان از بازگشت اصل و فرع تسهیلات وثايقي را دريافت می‌نماید. اين وثايق با توجه به نوع تسهیلات، توانايي مالي، اهليت متقاضی و تشخيص بانك عامل در مورد هر متقاضی مي‌تواند متفاوت باشد. وثايق مورد قبول نزد صندوق توسعه صنایع دریایی و بانک عامل مي‌تواند يكی از موارد زير یا ترکیبی از آنها باشد. سایر شرایط اموال منقول یا غیر منقول از قبیل شرایط سند یا سهل البیع بودن آن توسط بانک عامل تعیین می‌گردد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت