طرح حمایت از تولیدکنندگان صنایع دریایی با رویکرد افزایش توانمندسازی و افزایش بهره‌ وری کارگاه‌ های مذکور تدوین گردیده است. تولیدکنندگان کوچک و متوسط مرتبط با بخش دریا با توجه به نقش و سهم بسزایی که در رشد صنعت کشتی‌سازی به عنوان یکی از صنایع مادر دارند، از جایگاه ویژه‌ای در مطالعات صنعتی به خصوص تقویت حلقه های ارتباطی فیمابین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ کشور دارند. بطوریکه با نگاهی پویا به این موضوع می‌توان روند تبدیل صنایع کوچک به متوسط و بزرگ را ایجاد و یا تقویت نمود تا هم از مزایای اشتغال‌زایی و هم از مزایای کمک به صنعت کشتی‌سازی مادر و افزایش توان صادراتی آنها بهره‌ مند گردید. بدین منظور کلیه کارگاه‌ها و تولیدکنندگان مرتبط با صنایع دریایی کشور می‌توانند جهت اجرای طرح‌های توسعه ای تولید با رویکرد نوسازی، بازسازی و تامین سرمایه در گردش از تسهیلات و حمایت های صندوق توسعه صنایع دریایی استفاده نمایند.