صندوق توسعه صنایع دریایی بمنظور حمایت از تکمیل شناورهای نیمه ساخته و یا در حال تغییر کاربری که بیش از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، تسهیلاتی به میزان حداکثر هشت میلیارد ریال اعطا می‌نماید. نرخ سود سالانه این تسهیلات با احتساب یارانه پرداختی ۱۴% تا ۱۵% و دوره بازپرداخت بسته به نوع پروژه بین ۲۴ الی ۳۶ ماه می‌باشد. در صورت تقاضای مالک شناور، امکان ترهین کشتی به عنوان وثیقه مورد قبول نزد بانک امکان پذیر خواهد بود.

الف) شرایط متقاضی

۱- متقاضی تسهیلات بر اساس گواهی ثبت موقت بایستی یکی از سهام داران شناور باشد. ارائه رضایتنامه از کلیه سهامداران شناور جهت اخذ تسهیلات الزامی است.
۲- متقاضی دریافت تسهیلات بایستی فاقد هرگونه چک برگشتی و معوقه در سیستم بانکی باشد.
۳- هزینه اعتبارسنجی فنی و مالی و کارشناسی وثایق توسط بانک عامل از متقاضی اخذ خواهد شد که در صورت عدم تایید اعتبار فنی و مالی متقاضی این هزینه قابل عودت نخواهد بود. همچنین اطلاعات پرونده هر فقره از تسهیلات در گزارش صندوق منعکس می‌گردد.

ب) شرایط فنی شناور در حال تعمیر یا ساخت

۱- شناور دارای حداقل ۵۰% پیشرفت فیزیکی باشد.
۲- شناور دارای گواهی ثبت موقت از سازمان بنادر و دریانوردی باشد.
۳- شناور دارای بیمه‌نامه تمام خطر باشد.
۴- شناور تحت نظارت یکی از موسسات رده‌بندی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی باشد.

ج)شرایط ترهین وثایق

۱- اموال غیر منقول باید مطابق با نظریه کارشناس بانک عامل حدود ۱۳۰% مجموع اصل و فرع تسهیلات اعطایی ارزش داشته باشد.
۲- در توثیق کشتی‌ها به عنوان وثیقه تسهیلات صرفا از روش ترهین به انضمام وکالت بلاعزل استفاده می‌شود. ضمنا کشتی نباید در ترهین سایر اشخاص باشد.
۳- در توثیق کشتی‌ها به عنوان وثیقه تسهیلات، گیرنده تسهیلات و مالک وثیقه باید یک شخص باشد و قبول کشتی به عنوان وثیقه تسهیلات برای سایر اشخاص ممنوع می‌باشد.
۴- کشتی مورد توثیق باید مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستری معادل ۲۰۰% تسهلات اعطایی ارزش داشته باشد
۵- سایر شرایط اموال غیر منقول از قبیل شرایط سند یا سهل البیع بودن آن، توسط بانک عامل تعیین می‌گردد.

د) مراحل اخذ تسهیلات تعمیر و ساخت شناور

۱- ارائه درخواست به همراه فرم تکمیلی و مدارک درخواستی به صندوق
۲- تشکیل پرونده و بررسی اولیه نقاضا
۳- استعلام بدهی های معوق و چک های برگشتی متقاضی و اعتبارسنجی اولیه
۴- بازدید از شناور و بررسی موارد قرارداد ساخت
۵- تصویب میزان تسهیلات/ مدت بازپرداخت و نوع وثایق مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات و اعلام آن به بانک عامل و متقاضی
۶- اعتبار سنجی و بررسی توانایی مالی متقاضی توسط بانک عامل
۷- مراجعه متقاضی به بانک جهت تشکیل پرونده
۸- اخذ وثایق و عقد قرارداد اعطای تسهیلات با متقاضی
۹- پرداخت قسط اول تسهیلات به متقاضی
۱۰- اطلاع به صندوق یک هفته پیش از اتمام ساخت
۱۱- بازدید از شناور و بررسی موارد قرارداد ساخت
۱۲- تایید پرداخت قسط دوم متقاضی به بانک
۱۳- پرداخت قسط دوم تسهیلات به متقاضی