متقاضیانی که از سوی صندوق به بانک های صادرات ایران و توسعه تعاون معرفی می گردند در صورت داشتن شرایط اعتباری مناسب ، می توانند نسبت به دریافت ضمانتنامه صندوق جهت دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

 

لیست مدارک متقاضیان ضمانتنامه اعتباری:

1-نامه درخواست ضمانتنامه

2-مستندات مربوط به رزومه متقاضی 

3- گردش حساب بانکی متقاضی  با ذکر میانگین مانده سالیانه

4-صورت های مالی حسابرسی شده 3 دوره مالی منتهی به تاریخ درخواست ضمانتنامه

5-تراز آزمایشی منتهی به تاریخ درخواست ضمانتنامه

6-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

7-اساسنامه،آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت(متقاضی و ضامنین)

8-لیست بیمه کارکنان در سه ماه  منتهی به تاریخ درخواست

9-اظهار نامه مالیاتی دوره مالی منتهی به تاریخ درخواست

10-اسناد مربوط به  دارایی ها و اعلام ارزش تقریبی آنها

11-گزارش کارشناسی ارزیابی ملک یا شناور(توسط کارشناس رسمی دادگستری)

12-مصوبه بانک .

13-نامه بانک در خصوص سود  تسهیلات ، مبلغ اقساط و شاخص های طرح شامل نرخ بازده،درآمد خالص طرح و..

14-اعلام آمادگی ضامنین وارایه مدارک و مستندات مربوط به دارایی ها و گردش حساب

15-گواهی امضای متقاضی و ضامنین

16-گواهی ثبت نام در سامانه ثنا (متقاضی و ضامنین)

17-بیمه نامه  تمام خطر شناور یا بیمه نامه  کارخانه کشتی سازی

18-الحاقیه بیمه نامه شناور مبنی بر ذینفع شدن صندوق در دریافت خسارات احتمالی از بیمه و یا نامه اعلام آمادگی  کارخانه کشتی سازی جهت پرداخت خسارات احتمالی دریافتی  از شرکت بیمه به صندوق .

19-سفته به میزان تعیین شده از سوی صندوق

20-چک بانکی معتبر